ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-bidding ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วันที่ 20-21 และ 27-28 พฤศจิกายน 2560   

DSCN0048     

 

DSCN0102     DSCN0060     DSCN0069

DSCN0084     DSCN0086     DSCN0089

DSCN0094     DSCN0109     DSCN0111

: