ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสักทอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

: