ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งประกอบ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 8 โรงเรียน และ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 43 โรงเรียน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

 0002

 0012              0013             0006

 0007              0021             0026

 0008              0009             0011

 0015              0018             0032

 0033              0035             0016

: