ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ktb   แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corparate Online

                                                                            somtop   ประกันสังคม

                                                                                        1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

                                                                                        2. แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.1-09)

                                                                                        3. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

                                                                                        4. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

mcs  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

     1.แจ้งข้อมูล สมาชิก กบข.บรรจุใหม่ (แบบ กบข.001/2/2556)

     2. ใบคำร้องขอมีบัตรสมาชิก กบข. (แบบ กบข.020)

     3. ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข.005/2/2556)

     4. แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001)

     5. ใบคำร้องให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอด (แบบ กบข.021)

                                                                                     walk   เอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                                                                                             1.  เดินทาง 1 ราย

                                                                                                           - ส่วนที่ 1 

                                                                                                           - ส่วนที่ 2

                                                                                             2.  เดินทางเป็นคณะ

                                                                                                           - ส่วนที่ 1

                                                                                                           - ส่วนที่ 2

                                                                                                           - ส่วนที่ 3

moneyสัญญายืมเงิน

         -  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

         -  ตัวอย่างการกรอกสัญญายืมเงิน

                                                                                           แบบฟอร์มการขอเบิกเงินสวัสดิการ

                                                                                      1.  ค่าเช่าบ้าน

                                                                                      2.  ค่าการศึกษาบุตร

                                                                                                - แบบฟอร์มขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

                                                                                                - งบหน้าขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

                                                                                                - ตัวอย่างการกรอกแบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

                                                                                                - ใบมอบฉันทะ

                                                                                      3. ค่ารักษาพยาบาล

tax  แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ภาษี)

                                                                                            engineer  เอกสารประกอบการประชุมควบคุมงานก่อสร้าง

                                                                                  ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ_คกก-ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

                                                                                  การควบคุมงานก่อสร้าง_ค่าK

                                                                                  คกก-ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

                                                                                  การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงาน

 ใบนำส่งเงิน

: