ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

          - พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549

          - พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

          - พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

          - พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554

แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามมาตรการประหยัด

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็ก

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

: