ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2
ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร:  0-5398-0351-2, 0-5398-1274      โทรสาร : 0-5398-0354

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว  086-9103946 
 รับเช็ค รับคืนเงินประกันสัญญา แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ  นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์  081-0315008
 งานพัสดุ

นางสาวสกาวเดือน  ทาระนัด

นางสาวณัฐชากร  วรรณภิระ

087-1883045

096-6764830

งานพัสดุ ที่ราชพัสดุ

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว 

 นางสาวสกาวเดือน  ทาระนัด

086-9103946

087-1883045

งานบัญชี นางสาวสุพิชญา  ไชยเมืองดี 089-5581706

 ยืมเงินทดรองราชการ เบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน

นางพัชรินทร์  วงศ์ชัย

089-8559801

ยืมเงินราชการ เบิกค่าตอบแทน ใช้สอย 

นางกาญจนา  ต๊ะอุ่น 084-4829979
เบิกงบบุคลากร  undo กบข.  ประกันสังคม  สลิปเงินเดือน ค่าจ้าง สลิปบำนาญ นางสาวนิภาพร  ซุยหลวง 082-0252897

ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน,จ่ายตรง,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้รับจ้าง

นางสาวพรพรรษา ดอกดวง

096-7137184

: