• 2 copy.jpg
  • 3one stop copy1.jpg
  • 4one stop copy.jpg

ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 1

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกันสังคม

     1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

     2. แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.1-09)

     3. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

     4. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

     1.แจ้งข้อมูล สมาชิก กบข.บรรจุใหม่ (แบบ กบข.001/2/2556)

     2. ใบคำร้องขอมีบัตรสมาชิก กบข. (แบบ กบข.020)

     3. ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข.005/2/2556)

     4. แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001)

     5. ใบคำร้องให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอด (แบบ กบข.021)

เอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

     1.  เดินทาง 1 ราย

         - ส่วนที่ 1 

         - ส่วนที่ 2

     2.  เดินทางเป็นคณะ

         - ส่วนที่ 1

         - ส่วนที่ 2

         - ส่วนที่ 3

สัญญายืมเงิน

         -  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

         -  ตัวอย่างการกรอกสัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มการขอเบิกเงินสวัสดิการ

     1.  ค่าเช่าบ้าน

     2.  ค่าการศึกษาบุตร

          -แบบฟอร์มขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

         - งบหน้าขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

         - ตัวอย่างการกรอกแบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

     3. ค่ารักษาพยาบาล

แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ภาษี)

: