• 2 copy.jpg
  • 4.jpg
  • one stop copy.jpg

ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undo

แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการ

แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 สำหรับผู้รับบำนาญ

: