การดำเนินงาน

                - แผนการดำเนินงานประจำปี

                -  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

                - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    การปฏิบัติงาน 

                 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    การให้บริการ

                 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

    ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต

    สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

    E-SERVICE

                  - AMSS++ & SmartOBEC

                  - E-Office โรงเรียน

                  - E- Money สพป.ลำพูน เขต 2

                  - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

                   - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)

                   - ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

                   - ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)

                   - การจัดการความรู้ KM

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบVideo Conferenec (google meet)
  1 files      6 downloads
Download
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
  1 files      40 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่อ 18 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      53 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
  1 files      88 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ๓๐ สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      37 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ30 (รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่)
  1 files      97 downloads
Download
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ18 สพป.ลำพูน เขต 2 (รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่)
  1 files      112 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 16 (รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่)
  1 files      72 downloads
Download
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม -30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 504936 หรือ 08 99537396 หรือ 087 565 9756 (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่)
  1 files      28 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  1 files      39 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบ Video Conference (google meet) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รับโอนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ18 สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      47 downloads
Download
ประกาศสพป.ลำพูน เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
  1 files      58 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง เลขที่ อ 18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      44 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      57 downloads
Download
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีปกติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
  1 files      49 downloads
Download
ประกาศข้อมูลสภาพอัตราและตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2564
  1 files      75 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      57 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2564 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ผ่านระบบ Video Conference
  1 files      23 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      66 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ26
  1 files      79 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 26
  1 files      42 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      27 downloads
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
  1 files      20 downloads
Download
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  1 files      33 downloads
Download
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 26 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ26 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      37 downloads
Download
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ย. 63 ติอต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 357 8033 หรือ 08 1784 8682 หรือ 08 9191 8068
  1 files      38 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      33 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่อ17 สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      51 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้านและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ26
  1 files      31 downloads
Download
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องรับสมัครครูอัตราจ้างเอกปฐมวัยหรือประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 ในเวลา 09.00-16.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 504936 และ089 953 7393
  1 files      39 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชกการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ17 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      32 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครกรรมการก.ต.ป.น.หรือผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน โดยส่งใบสมัครและรับการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 14-30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มอำนวยการ
  1 files      21 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.17
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 และ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 35 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      105 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ9 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      55 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563
  1 files      41 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่อ25 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ35 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      96 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ9 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      67 downloads
Download
โรงเรียนวัดวังสะแกง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2563
  1 files      37 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 16 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      68 downloads
Download
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 และตำแหน่งนักวิชาการศึกาา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 35
  1 files      107 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและโอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 และตำแหน่งนักวิชาการศึกาา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 35
  1 files      74 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
  1 files      49 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      62 downloads
Download
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
  1 files      38 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1 files      53 downloads
Download
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพนางบรรณสรณ์ หล้าเต็น ภรรยานายสมพล  หล้าเต็น ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 ณ ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 7 (บ้านศรีลาภรณ์) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และจะทำการฌาปนกิจศพใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ สุสานบ้านศรีเตี้ย
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  1 files      64 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่อ 25 และนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ 35 ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      92 downloads
Download
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 9
  1 files      70 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 41
  1 files      51 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
  1 files      112 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล(ผู้อำนวยการกลุ่ม)ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ16 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      36 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ เลขที่อ.25
  1 files      67 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่บอนรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ เพจ facebook โรงเรียนบ้านแม่บอน สพป.ลำพูน เขต 2 (ประกาศและใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  1 files      56 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      33 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผู้อำนวยกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      33 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)ตำแหน่งเลขที่ อ 28
  1 files      39 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู่ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ41 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      79 downloads
Download
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      87 downloads
Download
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ41
  1 files      80 downloads
Download
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่างในสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      95 downloads
Download
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 เปิดรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและชั้นสูงเบื้องต้น C.B.T.C. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ค่าสมัคร 1,500 บาท อบรมในวันที่วันที่ 2-5 เมษายน 2563
  1 files      22 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก รับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
  1 files      29 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(2) ที่ว่างในสังกัดสพป.ลำพูนเขต ๒ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)
  1 files      48 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่างในสังกัดสพป.ลำพูนเขต ๒ (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
  1 files      43 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      59 downloads
Download
รายงานผลการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      50 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  1 files      40 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  1 files      48 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กรณีปกติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ตำแหน่ง
  1 files      45 downloads
Download
รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
  1 files      138 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชการพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(2) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      93 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      55 downloads
Download
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
  1 files      276 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      77 downloads
Download
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(สาขาปฐมวัยหรือทางก่อนประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 578033 และ 089 191 8068
  1 files      46 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อกัด บุญสุ บิดาผอ.พิเชษฐ์ บุญสุ ผอ.รร.บ้านห้วยแพ่ง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิดต์ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ฌาปนสถาน
  1 files      26 downloads
Download
รายงานการประชุมรองผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
  1 files      49 downloads
Download
โรงเรียนวัดวังสะแกงรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา(ไม่จำกัดวิชาเอก) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
  1 files      61 downloads
Download
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      88 downloads
Download
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ (เลื่อน) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      67 downloads
Download
ประกาศไม่มีผู้สมัครย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      51 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      132 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      43 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดคลิก
  1 files      63 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดคลิก
  1 files      112 downloads
Download
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      139 downloads
Download
ประกาศ!!! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2562
  1 files      100 downloads
Download
รับสมัครฝึกอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รายละเอียดคลิก
  1 files      30 downloads
Download
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6
  1 files      29 downloads
Download
ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
  1 files      118 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      98 downloads
Download
สพม.10 รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      43 downloads
Download
สพป.ชุมพร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
  1 files      24 downloads
Download
สพป.ชลบุรี เขต 3 รับย้ายผู้บริการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
  1 files      32 downloads
Download
สพป.ลพ.1 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดคลิก
  1 files      33 downloads
Download
ที่ว่าการอ.บ้านโฮ่ง หยุดให้บริการทางด้านการทะเบียนและประชาชน รายละเอียดคลิก
  1 files      31 downloads
Download
ขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. ราละเอียดคลิก
  1 files      32 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562″ รายละเอียดคลิก
  1 files      26 downloads
Download
รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      314 downloads
Download
ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  1 files      32 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2)ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      95 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รายละเอียดคลิก
  1 files      83 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รายละเอียดคลิก
  1 files      86 downloads
Download
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประกาศ มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
  1 files      31 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์!!!!สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดให้ผู้ที่สนใจขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เพื่อนำไปสมัครสอบ ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการของคุรุสภาส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62 ยกเว้นวันหยุดราชการ
  1 files      36 downloads
Download
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโคงการปันน้ำใจช่วยครูไทย แก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ตามนโยบายสพฐ. สนใจรายละเอียดคลิก
  1 files      30 downloads
Download
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์ รายละเอียดคลิก
  1 files      32 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพนางกาญจนา จันทร์หอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำพูน เขต 2 ณ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 6 บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2562 และจะทำการฌาปนกิจศพในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ฌาปนสถานสุสานบ้านขี้เหล็กหลวง
  1 files      37 downloads
Download
กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว
  1 files      26 downloads
Download
การสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
  1 files      32 downloads
Download
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
  1 files      59 downloads
Download
.ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณ
  1 files      34 downloads
Download
การเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
  1 files      35 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3
  1 files      24 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      99 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      52 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1 files      53 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      128 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ครั้งที่ 3 /2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 สพป.ลําพูน เขต 2
  1 files      36 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันวิไลประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
  1 files      31 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      136 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันวิไล ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
  1 files      57 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่แนต ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      53 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่แนต ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      38 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2562 (วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2)
  1 files      64 downloads
Download
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562)
  1 files      133 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      58 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      51 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      40 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      43 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ )จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562
  1 files      59 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.(เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      46 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อแสวง วงศ์ษายะ อายุ76 ปี บิดาของครูกนิษฐา วงศ์ษายะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ณ บ้านเลขที่ 436 ม.10 บ้านแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 และมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ ที่17 มีนาคม 2562
  1 files      57 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562
  1 files      64 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิทเศก์ กรณีปกติ พ.ศ.2562
  1 files      106 downloads
Download
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างของสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      399 downloads
Download
ข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      170 downloads
Download
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)
  1 files      105 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      223 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      53 downloads
Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      42 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      197 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน
  1 files      45 downloads
Download
ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      46 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2561
  1 files      69 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      40 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอยแดน
  1 files      60 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค.61(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      262 downloads
Download
ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      85 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      77 downloads
Download
รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      77 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      424 downloads
Download
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสว่าง อุดหนุน บิดาของคุณครูณัฐดนัย อุดหนุน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ณ บ้านเลขที่ 231 บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บำเพ็ญกุศลศพและสวดอภิธรรม ระหว่าง วันที่ 18 -20 ตุลาคม 2561 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ สุสานบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  1 files      98 downloads
Download
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      358 downloads
Download
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      138 downloads
Download
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  1 files      161 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
  1 files      49 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      102 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผูเที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  1 files      99 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      83 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ43
  1 files      80 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ขอโอนมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.48
  1 files      78 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      171 downloads
Download
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      139 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      67 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      124 downloads
Download
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  1 files      89 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561
  1 files      60 downloads
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  1 files      137 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      75 downloads
Download
โรงเรียนบ้านผาต้าย รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      39 downloads
Download
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน
  1 files      90 downloads
Download
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      71 downloads
Download
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
  1 files      78 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2561
  1 files      79 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๑)
  1 files      455 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      70 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
  1 files      197 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      72 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      55 downloads
Download
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      102 downloads
Download
มาตรการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  1 files      64 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      58 downloads
Download
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูนเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 8 จ.ลำพูน
  1 files      37 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
  1 files      98 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      76 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      65 downloads
Download
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ ในวันพุธ ที่ 21 มี.ค.61 ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
  1 files      33 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างนักการภารโรง
  1 files      41 downloads
Download
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 2-21มีนาคม 2561
  1 files      65 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      37 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      61 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
  1 files      57 downloads
Download
ร.ร.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      47 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      137 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
  1 files      60 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561
  1 files      161 downloads
Download
สพป.ลำพุน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      119 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1 files      96 downloads
Download
ร.ร.บ้านท่าช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง
  1 files      58 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
  1 files      56 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขตพื้นที่)
  1 files      306 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      299 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค.61
  1 files      422 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่น 10
  1 files      51 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
  1 files      29 downloads
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
  1 files      44 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18-23 ธ.ค.60
  1 files      77 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      80 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      42 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      86 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      307 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      68 downloads
Download


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)