ข้อมูลการติดต่อ/ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053-980351-2

โทรสาร : 053-980354

อีเมล์ : admin@lp2.go.th

                                         เบอร์ติดต่อภายใน

  กลุ่มอำนวยการ   ต่อ 101
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ต่อ 108 (ชั้นล่าง) , 123(ชั้นบน)
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   ต่อ 117
  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ต่อ 119
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ต่อ 120
  กลุ่มนโยบายและแผน   ต่อ 121
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   ต่อ 122
  หน่วยตรวจสอบภายใน   ต่อ 124
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ต่อ 118
กลุ่มกฎหมายและคดี   ต่อ 122

 

 เขตพื้นที่ให้บริการ

1. อำเภอบ้านโฮ่ง

2. อำเภอลี้

3. อำเภอทุ่งหัวช้าง

4. อำเภอเวียงหนองล่อง

สภาพทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ 6 บ้านดอยก้อม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน   รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ครอบคลุม    เขตพื้นที่บริการ  4  อำเภอ   ได้แก่   อำเภอบ้านโฮ่ง   อำเภอลี้   อำเภอทุ่งหัวช้าง  และ อำเภอเวียงหนองล่อง

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  อำเภอเสริมงามและอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
  นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นายชาลี ตังเยาว์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นายสำเนียง อัตไพบูลย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

                                    

 ผู้อำนวยการกลุ่ม

ชื่อ – สกุล กลุ่ม / หน่วย / ศูนย์
 นางปริศนา  โสภาบุญ   อำนวยการ
 นางสาวศิริรัตน์ อินทะนัด   บริหารงานบุคคล
 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์   บริหารการเงินและสินทรัพย์
นายธนกร คำเฟื่องฟู   นโยบายและแผน
 นางชลดา สะอาดวงค์   ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 นายวีรวัฒน์ กันทะวีชัย   ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 นางเสาวนีย์ ละอองเอี่ยม   หน่วยตรวจสอบภายใน
 นางสุภาพ  กุมาพันธ์   กฎหมายและคดี