ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ไฟล์นำเสนอ การดูแล/แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  1 files      14 downloads
Download
เอกสารการนำเสนอ การบริหารจัดการ เอกสารและงานธุรการ โดยใช้ ICT
  1 files      23 downloads
Download
คู่มือการประชาสัมพันธ์สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศเจตจำนง ภาษาจีน
  1 files      16 downloads
Download
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
  1 files      16 downloads
Download
มาตราการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  1 files      23 downloads
Download
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( www.lp2.go.th)
  1 files      58 downloads
Download
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      57 downloads
Download
มาตรการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  1 files      36 downloads
Download
คู่มือการใช้งาน Google Hangouts
  1 files      31 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มงานสพป.ลำพูนเขต ๒
  1 files      22 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      54 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      28 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      32 downloads
Download
วิเคราะห์ Pre O-Net รายบุคคล
  1 files      75 downloads
Download
ผลการประเมินการอ่านเขียน ปีการศึกษา 2559
  1 files      32 downloads
Download
ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.
  1 files      15 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      14 downloads
Download
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
  1 files      11 downloads
Download
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download