ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด ดาวน์โหลด
โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
  1 files      99 downloads
Download
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( www.lp2.go.th)
  1 files      107 downloads
Download
เอกสารการนำเสนอ การบริหารจัดการ เอกสารและงานธุรการ โดยใช้ ICT
  1 files      60 downloads
Download
คู่มือการประชาสัมพันธ์สพป.ลำพูน เขต 2 (ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน)www.lp2.go.th
  1 files      47 downloads
Download
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
  1 files      51 downloads
Download
ไฟล์นำเสนอ การดูแล/แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      68 downloads
Download
มาตรการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  1 files      45 downloads
Download
คู่มือการใช้งาน Google Hangouts
  1 files      34 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มงานสพป.ลำพูนเขต ๒
  1 files      22 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      61 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      42 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      41 downloads
Download
วิเคราะห์ Pre O-Net รายบุคคล
  1 files      78 downloads
Download
ผลการประเมินการอ่านเขียน ปีการศึกษา 2559
  1 files      36 downloads
Download
ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.
  1 files      28 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      15 downloads
Download
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
  1 files      13 downloads
Download
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      8 downloads
Download