ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      3 downloads
Download
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 จำนวน 85 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      10 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      49 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ4 จำนวน 325 รีม 65กล่อง (5 รีม/1กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารสำหรับดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติารพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ HP85A จำนวน 85 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      12 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      81 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามดครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDLIT ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      9 downloads
Download
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      0 download
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังบริเวณด้านข้างและด้านหลังห้องบริหารงานการเงินฯ อาคารป.1ก
  1 files      6 downloads
Download
ร.ร.บ้านท่าช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง
  1 files      29 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
  1 files      0 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโยลีทางไกลผ่านเทคโนโลยี(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน
  1 files      12 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      9 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบทดสอบ Pre O-NET พร้อมกระดาษคำตอบ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      23 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม 1
  1 files      14 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
  1 files      10 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม1
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาวจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  1 files      11 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      3 downloads
Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  1 files      4 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบระมาณพ.ศ.2560 (43.21.15.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding
  1 files      2 downloads
Download