ประกาศ/คำสั่งจังหวัดลำพูน COVID-19

รายละเอียด ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 17/2563 เรื่องยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
  1 files      7 downloads
Download
คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 513/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน
  1 files      17 downloads
Download