ประกาศ/คำสั่งจังหวัดลำพูน COVID-19

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ศูนย์โควิดลำพูน แจ้งข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
  1 files      6 downloads
Download
ศูนย์โควิดลำพูน แจ้งกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด(ฉบับที่ 16)
  1 files      5 downloads
Download
จังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดและคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
  1 files      1 download
Download
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศเรื่อง ให้ปฏิบัติตามมาตรสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศเรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      18 downloads
Download
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  1 files      7 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 17/2563 เรื่องยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
  1 files      9 downloads
Download
คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 513/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน
  1 files      34 downloads
Download