ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน COVID-19

รายละเอียด ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14)
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      44 downloads
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      38 downloads
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      27 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 21/2563
  1 files      66 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 8/2563
  1 files      46 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      28 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      17 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 15/2563
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
  1 files      30 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 17/2563 เรื่องยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
  1 files      31 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 16/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  1 files      16 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      27 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 14/2563
  1 files      17 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 13/2563
  1 files      14 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 12/2563
  1 files      12 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 9/2563
  1 files      12 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 10/2563
  1 files      11 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 8/2563
  1 files      11 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 10/2563
  1 files      9 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 11/2563
  1 files      11 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 7/2563
  1 files      0 download
Please login to download
ประกาศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1 files      7 downloads
Download
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการ์ณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดลำพูน ที่ 556/2563
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 6
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 5
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 4
  1 files      12 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 3 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
  1 files      28 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 เรื่องมาตรการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่ออันตราย
  1 files      21 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2
  1 files      33 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1
  1 files      31 downloads
Download