ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน COVID-19

รายละเอียด ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง ให้ร้านในลำพูนที่ปิดชั่่วคราวเปิดดำเนินการได้
  1 files      13 downloads
Download
คำสั่งที่ 8/2564 เรื่อง ให้ร้านสมชายแฟร์ อำเภอลี้ เปิดให้บริการได้
  1 files      3 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 5,6,7/2564 เรื่องรายงานตัว และกักตัว ผู้ไปสถานบันเทิง ,เปิดร้านหมูกะทะ และ มาตรการกักตัว
  1 files      61 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      241 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ร้านหมูกระทะ ชาบู บุฟเฟ่ต์ ในเขตอ.เมือง ลี้ จ.ลำพูน
  1 files      73 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)
  1 files      176 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      82 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 files      76 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      67 downloads
Download
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14)
  1 files      103 downloads
Download
ประกาศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      76 downloads
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      57 downloads
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      33 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 21/2563
  1 files      73 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 8/2563
  1 files      50 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      30 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      18 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 15/2563
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
  1 files      38 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 17/2563 เรื่องยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
  1 files      33 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 16/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  1 files      19 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      30 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 14/2563
  1 files      19 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 13/2563
  1 files      17 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 12/2563
  1 files      14 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 9/2563
  1 files      21 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 10/2563
  1 files      15 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 8/2563
  1 files      13 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 10/2563
  1 files      13 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 11/2563
  1 files      15 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 7/2563
  1 files      0 download
Please login to download
ประกาศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1 files      10 downloads
Download
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการ์ณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดลำพูน ที่ 556/2563
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 6
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 5
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 4
  1 files      15 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 3 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
  1 files      34 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 เรื่องมาตรการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่ออันตราย
  1 files      24 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2
  1 files      39 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1
  1 files      38 downloads
Download