พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีศ.ดร.พฤทธิ์ บรรณพิทักษ์ วิทยากรหลักมาให้กำลังใจ