จัดสรรบุคลากรวิทยาศาสต์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ2562-2564 จำนวน 20 คน ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2