ประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ อันเป็นผลให้การประสานงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน