ม่วงสามปีเกมส์ 60

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2560 “ม่วงสามปีเกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ,รู้จักการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงสามปี