ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2