การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน