การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี        นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ มาเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน