ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 6 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวณัฐธิดา อิ่นน้อง บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง
2.นางสาวอุไรพร กันทะวัง บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านนาเลี่ยง อ.ลี้
3.นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง
4.นางสาวอุบลวรรณ เตชะระ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง
5.นางสาวอัจฉราพร อุตเรือน บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านปาง อ.ลี้
6.นางแสงดาว ดวงเป็ง บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านม่วงวสามปี อ.ลี้