ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด รอบไตรมาสที่ 4 ตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราว (ห้องบริหารงานบุคคลเดิม) สพป.ลำพูน เขต 2