การนำเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต)สู่สถานศึกษา

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)สู่สถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนนำเทคนิค วิธีการที่ได้รับจากการอบรม สู่การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน จากระดับง่ายสู่ระดับที่ยากขึ้น จนเกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่สมัครใจ จำนวน 86 คน เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2