ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาครูในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ แบบอัตนัย เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนจนสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ O-NET ได้