พัฒนาเครือข่ายครูสหกรณ์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายครูสหกรณ์ในโรงเรียน สู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีการปรับปรุงการทำงานตามหลักของสหกรณ์ให้ทันสมัยมากขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและเครือข่าย พร้อมท้ังส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศต่อไป