พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภานในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าการพัฒนาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 82 คน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2