ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดอบรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมิน จำนวน 7 โรงเรียน โดยมีนายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด และโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะและให้กำลัใจแก่ผู้รับการอบรมและวิทยากร พร้อมเป็นประธานในพิธีปิด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน 2