เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างคุณค่า และเต็มตามศักยภาพ  และสามารถขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ด้านการศึกษา ด้านการสนับสนุน ให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเกิดให้ประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ 2007 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่