ขยายผลนักเรียนแกนนำร.ร.คุณธรรมสพฐ. เครือข่ายรัตนมิตร

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เครือข่ายรัตนมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนันสนุน และปลูกฝังค่านิยม การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และมีความประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพรรณี จิตต์กุล โรงเรียนบ้านเหล่ายาว