อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโรงเรียนในโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2