ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียนสื่อความ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด