ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่3/2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เพื่อร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อให้การปฏิบัติระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการบริหารการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น