เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน และในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสพป.สุพรรณ เขต 3 และโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี