เยี่ยมร.ร.บ้านห้วยบงและร.ร.บ้านปาง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านห้วยบง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์และแข็งแรง พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นักเรียนในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561