การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อถือได้ในด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมีรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 72 คน เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2