เยี่ยมร.ร.บ้านล้องเครือกวาวและร.ร.บ้านสันปูเลย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการอ่านออกเขียนได้ พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการอาหารหลางวัน ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้สารอาหารครบ 5 หมู่ และมีการเสริมขนมไทยทุกวันศุกร์จากฝีมือนักเรียนชั้นป.5-ป.6 จากวิชาการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ