ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการร.ร.ขนาดเล็ก(ร.ร.บ้านสันกลางเหนือ)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยบริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 84 คน ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตนเอง ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด