ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2562 งบลงทุน ค่า่ครุภัณฑ์ สำหรับสพป.ลำพูน เขต 2 ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สพฐ.กำหนดและเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2