ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม – กันยายน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(KM)และขบวนการ PLC มาใช้ในการดำเนินงาน ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2