ค่ายผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม ของศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรมประจำเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการโครงงานคุณธรรมและนำไปขยายผลให้กับสถานศึกษาในเครือข่ายของตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนผู้นำเยาวชนศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม จำนวน 8 เครือข่าย เครือข่ายละ 10 คน และครูผู้ควบคุมศูนย์ฯ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561