พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ทุกโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีเป็นธรรมชาติ ภูมิใจในการทำความดี และร่วมสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2