ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่2/2561 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 และร่วมพิจารณาการปรับปรุง แก้ไขระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2