ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายได้แก่ ด.ช.ณัตทภูมิ นันตา  นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.บ้านห้วยน้ำดิบ ด.ช.ปาริวาส ปาสุนันท์ นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.บ้านห้วยหละ ด.ช.กิตติภณ ปินตาดงและด.ช.กิตติพงศ์ ปินตาดง นักเรียนชั้นป.6 ร.ร.บ้านห้วยแทง เพื่อป้องกันภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพที่ดี ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับนักเรียนและครอบครัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561