กำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนน การจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) และ/หรือตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนจากกรอบเดิม ลงกรอบอัตราใหม่ ตามหนังสือสำนักงานกคศ.ที่ศธ0206.5/ว26 ลงวันที่15 สิงหาคม 2560ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2