พัฒนาครูและบุคลากรทากงารศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วย ระบบ TEPE Online ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าระบบและชี้แจงแนวทางในการเข้าร่วมการพัฒนา ใน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน 2. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน และ 3.หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าตำแหน่งและวิทยฐานะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 100 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2