ขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานอย่างเข้ม ด้วยระบบ TEPE Online 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน 2. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน และ3.หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4