ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังหลวง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นป.1 – ม.3 ซึ่งพบว่านักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนวัดวังหลวงได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้มีการติดตามการจัดกิจกรรม ภายในห้องเรียนและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถนักเรียนตามความถนัด เพื่อการสร้างอาชีพในอนาคต เช่น การเล่นดนตรี การประดิษฐ์โต๊ะ การเพาะเห็ด การซ่อมคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้จัดโปรแกรมโดยใช้ Thai School Luch และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดเมนูอาหารโดยการโหวต นอกจากนี้ได้ตรวจสอบความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นของโรงเรียน โดยมีนายอำนาจ ทองจีน ผอ.ร.ร.วัดวังหลวง ให้การต้อนรับ