ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2