ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณพ.ศ.2561  พร้อมกันนี้ได้มีน.ส.ณิชานันท์ บุญทอง บุคลากรใหม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2