ชี้แจงตามโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

สพป.ลำพูน  เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงตามโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับโรงเรียนในสังกัดให้มีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายให้มีคะแนนใน 4 วิชาหลักสูงกว่าร้อยละ 50 หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง แม่ตืนศรีวิชัย  และเวียงจามรี โดยมีนายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์  รัตนมิตร  เวียงหนองล่อง  และศรีเวียงชัย โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560